L’Execució hipotecària

 1. Un impagament faculta per fer “vèncer” el total del préstec hipotecari pendent de pagament.
 2. El préstec entra en “demora” i es qualifica com a dubtós o morós fins que l’impagament acumuli tres mesos (90 dies).
 3. L’execució s’efectua pel total de l’import de la hipoteca pendent d’amortització més els interessos legals corresponents.

El procediment de recobrament dels deutes pot ser extrajudicial o judicial, i en cada cas es durà a terme una determinada seqüència d’actes tendents a obtenir el Banc, la satisfacció del pagament:

Passos del Procediment judicial:

 • 1. Interposició de Demanda executiva.
  • a. L’entitat financera creditora presentarà una demanda contra el deutor.
  • b. La demanda es coneixerà pel Jutjat de Primera Instància del lloc on es localitzi l’immoble hipotecat.
 • 2. Notificació de la demanda al deutor amb requeriment de pagament al mateix.
  • a. La notificació de la demanda s’efectuarà al deutor pels procediments legalment establerts.
  • b. En cas que no hagués requerit de pagament al deutor amb anterioritat a l’inici del procediment judicial, es reclamarà simultàniament el deute.
  • c. El Jutjat sol·licita una Nota d’inscripció registral del ben executat.

Oposició per l’executat a l’execució.

Encara que els motius per a l’oposició estan taxats per la LEC s’ha de planejar oposició a l’Execució Hipotecària ja que la immensa majoria de les Execucions estan mal plantejades i/o existeixen clàusules abusives i moltes altres circumstàncies que permeten mantenir una Oposició contra El Banc. Per a això cal estudiar detingudament l’escriptura d’Hipoteca per un Advocat Expert.

Si l’Oposició no prospera:

 • 3. Subhasta del bé hipotecat i pagament al Creditor
  • a. S’efectua una taxació actualitzada de l’immoble que servia de garantia a la hipoteca.
  • b. Es duu a terme la subhasta de l’immoble
  • c. En cas que la subhasta cobreixi el deute reclamat per l’entitat financera, en aquest cas a aquesta se li farà lliurament de l’import reclamat.
  • d. si hi ha un excedent, aquest correspondrà al deutor demandat.
  • i. Si l’import obtingut de la subhasta no aconsegueix el total del deute, es podrà reclamar el restant import al deutor a través d’altres procediments.
 • 4. Canvi de la titularitat de l’immoble executat en el Registre de la Propietat, possessió de l’immoble i, si escau, llançament judicial.
  • a. Una vegada executada la subhasta, es modificarà la titularitat de l’immoble en el Registre de la Propietat a favor de l’adjudicatari en la subhasta
  • b. El nou titular adquireix el dret al fet que li lliurin la possessió de l’immoble.
  • c. Si l’immoble es trobés ocupat, s’escometrà el “llançament judicial” dels ocupants