Accions de responsabilitat

 • Responsabilitat contractual i extracontractual
 • Responsabilitat per producte
 • Responsabilitat professional

Conflictes societaris

 • Conflictes entre accionistes
 • Execució de pactes parasocials
 • Acciones de responsabilitat contra administradores
 • Impugnació d’acords socials i decisions del Consell d’Administració

Contractes civils i mercantils

 • Arrendaments urbans i propietat horitzontal
 • Condiciones generales de la contractació
 • Contractes d’agència, distribució, concessió i franquícies
 • Procediments de resolució i rescissió contractual
 • Procediments sobre validesa, interpretació i execució de contractes civils i mercantils
 • Propietat, possessió, transmissió i administració de béns immobles
 • Reclamacions de quantitat

Processos d’execució

 • Execució a España de resolucions judicials i arbitrals estrangeres
 • Garanties personals i reals
 • Lletres de canvi, txecs i pagarés
 • Títols judicials
 • Procediments monitori i canviari

Processos en matèria de drets fonamentals i Dret successori

 • Infracció dels drets a l’honor, intimitat i la pròpia imatge
 • Determinació i integració del caudal hereditari, impugnació de disposicions testamentàries i partició d’herència

Accions col·lectives

Aplicació privada del Dret de la competència

Procediments de separació i divorci Forçosos o de mutu acord

Liquidació de béns Ganancials

Jurisdicció Voluntària

Accions Reals