• Redacció de les bases per a l’estudi de les necessitats per a la legalització.
 • Programa d’adequació per veure les necessitats reals de la Urbanització.
 • Estudi i propostes per a la reducció de l’àmbit.
 • Solució a les necessitats existents mitjançant noves tècniques de sanejament.
 • Estudi i Redacció del planejament general i derivat.
 • Al·legacions, estudi i redacció de plans d’ordenació urbanística municipal, plans parcials, de millora urbana i projectes de reparcel·lació, entre d’altres.
 • Redacció de documents administratius i jurídic-urbanístics: convenis urbanístics, recursos administratius i contenciosos administratius, reclamacions per responsabilitat patrimonial, etc…
 • Redacció de projectes de reparcel·lació / compensació.
 • Assessorament en Juntes de Compensació, Entitats Urbanístiques de Col·laboració i Juntes de Conservació.
 • Recerca de socis i finançament per a la regularització de les urbanitzacions.
 • Llicències d’obra, desenvolupament i finalització de les mateixes.
 • Legalització administrativa, legal i registral de la Urbanització.
 • Lliurament i recepció municipal o creació Entitat de Conservació.