La venta o la compra d’una empresa sempre és un procés complex que pot requerir amplis coneixements en diferents aspectes fiscals, mercantils, legals, estratègics, de negociació i de gestió de processos d’aquesta naturalesa.

La venta o la compra d’una empresa sol ser un procés el suficientment complex com per a requerir la necessitat de contractar a experts en Corporate Finance que disposin d’una amplia experiència en operacions corporatives i tinguin amplis coneixements dels aspectes financers, fiscals, mercantils, legals, estratègics, de negociació, de gestió de processos d’aquest tipus d’operacions.

A través de l’aplicació d’una metodologia professional es pot garantir l’eficàcia i qualitat del procés en termes de presentació d’informació, de valoració, de localització dels inversors que més valor poden aportar, de negociació i de tancament amb èxit de la transacció.

Tota companyia té un moment òptim per a la seva venta en termes d’optimització del valor per als propietaris actuals i probabilitat d’èxit en la transacció.

El nostre equip de professionals comença a treballar amb l’empresa amb l’objectiu de preparar-la per a la seva venta en les millors condicions.

L’objectiu de la preparació és identificar aspectes claus de millora de cara a reduir els potencials riscos que percebria en aquest moment un potencial comprador establir els aspectes a optimitzar per a crear les bases d’un augment significatiu de valor. En tot cas, aquests aspectes han de reflectir la imatge fidel de l’empresa.

Com més atractiva resulti l’empresa per al comprador, major valor podrà obtenir.

Hi ha nombroses qüestions a resoldre o optimitzar abans i durant el procés de venta d’una empresa, qüestions que, de no abordar-se, repercutiran en un menor valor percebut pels potencials compradors, menor nombre d’ofertes rebudes, i menor preu ofertat.

El primer que ha de fer l’empresari que comenci a madurar la idea de vendre la seva empresa es posar-se en mans d’un assessor professional, qui, des de la seva experiència, l’assessorarà amb l’objectiu de mitigar possibles efectes adversos en la venta.