Estructuració i desenvolupament de processos de contractació sotmesos, total o parcialment, a la normativa de contractació de les Administracions Públicas

  • Participació en processos de contractació.
  • Creació i desenvolupament de l’activitat de consorcis, societats Mercantils i altres ens del sector públic.
  • Procediments administratius relatius a llicències, autoritzacions i concessions en matèria de ports i activitats portuàries, costes, aigües, mines i altres sectors regulats.
  • Expropiacions.
  • Procediments de responsabilitat patrimonial.
  • Procediments sancionadores.
  • Seguiment de procediments administratius, incloent los  recursos de qualsevol tipus.
  • Procediments en matèria de subvenciones i ajudes públiques.
  • Procediments contenciosos administratius.