• Planificació i estratègia preliminar de constitució des de la perspectiva de la llei i reglaments estatals i regionals.
 • Constitució de fundacions i associacions de nacionalitat espanyola i sucursals a Espanya de fundacions estrangeres.
 • Planificació fiscal i financera d’aportacions i actius.
 • Incentius fiscals al mecenatge i filantropia privada i corporativa.
 • Règim de control de canvis i prevenció de blanqueig de capitals.
 • Regulació i obtenció del benefici d’utilitat pública.
 • Reestructuració, fusió i adquisició d’actius.
 • Regulació legal de la captació de fons a través d’internet i SMS i donacions per terminals de pagament i caixers automàtics.
 • Tinença de secretaries i assessorament al patronat i junta directiva.
 • Responsabilitat corporativa de patrons i directius.
 • Redacció i formalització d’acords ordinaris i extraordinaris dels òrgans socials i escriptures públiques.
 • Seguiment i revisió de tot tipus de procediments davant del Registre de Fundacions i el Protectorat.
 • Tractament i fiscalització del desenvolupament d’activitats econòmiques.
 • Auditoria legal en totes les àrees d’activitat de l’organització.
 • Regulació sectorial aplicable a les activitats de fundacions i associacions esportives, culturals i mediambientals.
 • Dissolució i liquidació del patrimoni fundacional.